Programma's
Algemene inleiding

Algemene inleiding

 

 

 

Deze begroting 2016 geeft een sluitend meerjarenperspectief. De begroting is gebaseerd op de collegeagenda 2014-2018 en maatschappelijke opgaven waar uw gemeente een verantwoordelijkheid voor draagt. De begroting gaat uit van het ondersteunen van mensen in hun zelfredzaamheid. De gemeente heeft de afgelopen tijd kritisch gekeken naar de noodzaak van de uitgaven, zonder de opdracht van de gemeenteraad te vergeten: zorgen voor een goede sociale en fysieke infrastructuur, ruimte gevend waar mogelijk en ondersteunend waar noodzakelijk. Deze begroting gaat uit van een transparante overheid, die de informatie over haar handelen doelgericht en meetbaar wil presenteren.

De begroting 2016 is de eerste begroting die uitgevoerd wordt door DUO+, de ambtelijke samenwerking tussen Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. In de begroting is de financiële splitsing van beleid en uitvoering nog niet zichtbaar. De bouw van de DUO+ organisatie is nog in een te vroeg stadium om in de begroting te verwerken. Begin 2016 wordt de gemeenteraad een begrotingswijziging aangeboden die de budgetten van DUO+ helderder in beeld brengt. Het betreft hier vanzelfsprekend alleen een technische wijziging: het beleid wordt op een zelfde manier uitgevoerd.
De inrichting van de nieuwe samenwerkingsorganisatie DUO+ gaat energie vragen. Dit zal begin 2016 gepaard gaan met een tijdelijke prioritering van de werkzaamheden omdat inrichting van de organisatie veel inzet vraagt. Met uw raad hebben we de verbeteringen die DUO+ kan brengen in kaart gebracht. Nadat de organisatie haar draai heeft gevonden kan de inzet gericht worden op de kwaliteitsverbetering die we steeds voor ogen hebben.
Hoewel de financiën van 2016 beter lijken aan te sluiten op de noodzakelijke uitgaven dan de afgelopen jaren het geval was, is deze begroting met de nodige prudentie opgesteld. Het betreft tenslotte het tweede jaar van de decentralisaties, hoe de uitgaven uitpakken is pas in het voorjaar van 2016 duidelijk. Er dient dus rekening gehouden te worden met een negatief scenario en waar nodig bijsturing.

Het college heeft voor 2016 een aantal prioriteiten benoemd. In programma 1 betreft dit de integrale decentralisaties en een goede toegang tot de voor-en vroegschoolse educatie. In programma 2 gaat het om de Amstelbrug, Cultureel erfgoed, de Nieuwe Kern, Dorpshart Duivendrecht, duurzaamheid, ‘t Kampje, toerisme en verbeteren kwaliteit openbare ruimte. In programma 3 gaat het om het blijvend inzetten op de veranderende samenleving. Financiële consequenties van deze prioritering treft u aan bij de eerste begrotingswijziging. Het bestuur zal aan deze onderwerpen extra aandacht besteden. U vindt deze prioriteiten bij de programma's terug en ze komen ook terug in de aankomende nieuwsbrieven.

In deze begroting treft u de uitvoering van nieuw beleid aan. Daar waar het bestaande beleid wordt gecontinueerd, wordt daar in deze begroting niet expliciet aandacht aan besteed.
Inwoners willen weten wat de gemeente het komende jaar van plan is. De gemeentelijke begroting is hét document waarin zij dit kunnen vinden en waarin duidelijk wordt welke keuzes de gemeente maakt. Door de gemeentelijke inkomsten en uitgaven actief toegankelijk en inzichtelijk maken, zien inwoners waaraan hun geld wordt besteed. Daarmee krijgen inwoners meer informatie om zelf ideeën te opperen voor bestedingen en hoe ze mogelijk efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd.

Het toegankelijk en inzichtelijk maken van de gemeentelijke financiën past in de landelijke trend van meer openheid van (overheids)informatie. Deze begroting zal te zien zijn op een speciaal daarvoor gebouwde app. 

Deze begroting 2016 bouwt voort op het solide financiële beleid van de afgelopen jaren. Een begroting die meerjarig sluitend is en die Ouder-Amstel verder laat ontwikkelen.


Financiële positie

Financiële positie

 

 

 

 

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de financiële positie van de gemeente, zowel voor wat betreft het jaar 2016 als voor de jaren 2017 tot en met 2019.


Programma 1 Sociaal

Programma 1 Sociaal

 

 

 

 

In dit programma staan de doelstellingen en activiteiten beschreven op de gebieden sociaal domein, gezondheidszorg, onderwijs, sport en cultuur.

Doelstellingen

 • Alle inwoners van Ouder-Amstel, volwaardig en zo zelfstandig mogelijk laten wonen, werken en participeren in de samenleving.
 • Goed onderwijs is de basis van een samenleving waarin mensen zowel individueel als collectief optimaal kunnen functioneren.
 • Bevorderen van een aantrekkelijk aanbod en voorzieningenniveau op het gebied van sport en cultuur om de sociale cohesie en gezondheid te bevorderen.

Binnen het programma 1. Sociaal kunt u naast alle andere beleidsvoornemens twee speerpunten van beleid vinden.

 • Speerpunt Decentralisaties 2016
 • Speerpunt Onderwijsachterstandenbeleid

Klik hier om het volledige document 'Speerpunten voor 2016' te bekijken. 

 


101 Sociaal Domein

101 Sociaal Domein

 

 

 

 

Het sociaal domein bestaat uit de onderdelen Wmo, Wmo & Jeugd, Jeugd, en Participatie (Werk en Inkomen). In totaal ontvangt Ouder-Amstel ruim € 3.300.000 uit het deelfonds sociaal domein (onderdeel van het gemeentefonds) en € 715.000 als integratie uitkering Wmo. 

De bestedingsrichting binnen het sociaal domein is vrij. Alle overige budgetten komen uit de algemene middelen.

 


102 Algemene gezondheidszorg

102 Algemene gezondheidszorg

 

 

 

 

Algemene gezondheidszorg bestaat uit de onderdelen gezondheidszorg en bijzondere groepen.


103 Educatie

103 Educatie

 

 

 

 

Educatie bestaat uit de onderdelen Onderwijs en Overige educatie. Op het gebied van onderwijs staat het passend onderwijs op de voorgrond. Scholen hebben vanaf augustus 2014 ook de onderwijs- en zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een goede aansluiting van de scholen op het gemeentelijke netwerk voor de jeugdzorg is een belangrijk aandachtspunt in het overleg tussen scholen en gemeente. Daarnaast staat de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van Voor- en Vroegschoolse Educatie centraal op de agenda.

In het kader van het Onderwijskansenbeleid leggen we in 2016 de focus op de verbetering van de toegang tot de voor- en vroegschoolse educatie, de kwaliteit van het (taal)onderwijs en de overdracht (ook wel doorgaande leerlijn) van kinderen vanuit de kinderopvanginstellingen naar de basisscholen. Kinderen wordt de kans geboden om zonder taalachterstand in het basisonderwijs in te stromen, dan heeft het kind de meeste kans op een succesvolle (school) carrière.

Samen met de schoolbesturen, kinderopvang­instellingen en andere betrokken partijen worden de mogelijkheden om te komen tot een Kindcentrum onderzocht. Bovendien willen we extra aandacht besteden aan ouderbetrokkenheid. Ouders zijn een belangrijke schakel in het beïnvloeden van de leerprestaties van kinderen.


104 Sport Cultuur en Recreatie

104 Sport Cultuur en Recreatie

 

 

 

 

Sport Cultuur en Recreatie bestaat uit de onderdelen Sport Cultuur en Recreatie, Complex Bindelwijk en Dorpshuis Sportzaal Duivendrecht.


Programma 2 Ruimte

Programma 2 Ruimte

 

 

 

 

Het programma Ruimte bestaat uit de onderdelen Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Wegen en Water, Milieu (inclusief afval en riolering), Groen en de Lokale economie.

Doelstelling

 • Een schone en veilige openbare ruimte waarin het prettig vertoeven is.
 • Zorgdragen voor een leefbare en duurzame leefomgeving.

In dit programma vindt u naast de andere beleidsvoornemens negen speerpunten van beleid.

 • Speerpunt IBOR
 • Speerpunt Amstelbrug
 • Speerpunt ’t Kampje
 • Speerpunt Cultureel Erfgoed
 • Speerpunt De Nieuwe Kern
 • Speerpunt Dorpshart Duivendrecht
 • Speerpunt Duurzaamheid
 • Speerpunt Toerisme
 • Speerpunt Calamiteitenberging De Ronde Hoep

Klik hier om het volledige document 'Speerpunten voor 2016' te bekijken.  


Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

 

 

 Doelstelling

 • Verzorgen van goede tweezijdige communicatiestromen tussen burgers, bedrijven, organisaties en de gemeente;
 • Actief betrekken van burgers bij beleid;
 • Goede en bereikbare dienstverlening.

Dit programma bestaat uit Burgerzaken, Bestuursorganen, Veiligheid en handhaving, Financiën, Gemeentelijke belastingen en algemene uitkering.

In dit programma vindt u naast de andere beleidsvoornemens twee speerpunten van beleid.

 • Speerpunt inzet op de veranderende samenleving
 • Speerpunt deregulering en handhaving

Klik hier om het volledige document 'Speerpunten voor 2016' te bekijken. 


Financiële begroting

Financiële begroting

 

 

 

 

Financieel deel - Algemeen

In de diverse programma’s van deze begroting is aandacht besteed aan het beleid, dat in het jaar 2016 wordt uitgevoerd. Elk programma is voorzien van een financieel overzicht, waarin de baten en lasten van het desbetreffende programma worden aangegeven.

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de financiële positie van de gemeente als geheel in het begrotingsjaar 2016 en de daaropvolgende jaren. Verder worden de uitgangspunten voor de begroting 2016 aangegeven.

In het kader van de toelichting op de financiële positie wordt tevens een globale vergelijking gemaakt tussen de begroting 2016 enerzijds en de laatst vastgestelde jaarrekening (2014) en de (gewijzigde) begroting van het lopende jaar (2015) anderzijds.

Voorts wordt aandacht besteed aan de incidentele baten en lasten in de begroting 2016, aan het investeringsprogramma 2016-2019 en aan de financierings- en reservepositie van de gemeente. Het financiële deel van deze begroting wordt afgesloten met een samenvattend overzicht, waarin de volgende (financiële) gegevens worden vermeld:

 • de baten en lasten van de programma’s;
 • de saldi van de programma’s;
 • de omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de post Onvoorzien;
 • het resultaat voor bestemming;
 • de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
 • het resultaat na bestemming.

De bedragen, die in dit overzicht worden vermeld, worden door de raad geautoriseerd. Binnen deze budgetten is het college bevoegd de begroting uit te voeren. Noodzakelijke wijzigingen van deze budgetten zullen in de loop van het dienstjaar ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. Tenslotte wordt in een tweede overzicht het financieel meerjarenperspectief weergegeven voor de jaren 2017 tot en met 2019.

 


Welkom op de eerste versie van de digitale begroting van de Gemeente Ouder-Amstel. Wij vinden het belangrijk dat u goede informatie heeft over het functioneren van uw gemeente.

U wilt vanzelfsprekend  weten wat er met uw belastinggeld gebeurt. De gemeentelijke begroting is hét document waarin u dit kan vinden en waarin duidelijk wordt welke keuzes de gemeente maakt. Door de gemeentelijke inkomsten en uitgaven actief toegankelijk en inzichtelijk maken, ziet u waaraan uw geld wordt besteed. Daarmee krijgt u de ruimte om de gemeente te controleren, zelf ideeën te opperen voor bestedingen en ook aan te geven hoe volgens u de bestedingen efficiënter en effectiever kunnen.

U wilt steeds meer meebeslissen en meedenken over beleid. Daarvoor moet u  wel kunnen beschikken over de informatie die  van belang is. Door de begroting toegankelijk en inzichtelijk te maken, kunnen ook de daarin opgenomen (financiële) keuzes onderdeel worden van de discussie.

Het toegankelijk en inzichtelijk maken van de gemeentelijke financiën past ook in de bredere landelijke trend van meer openheid van (overheid) informatie. Een openheid die past bij de andere rol die de overheid krijgt door de veranderende samenleving.

 Wij zijn benieuwd wat u van deze digitale begroting vindt. U kunt uw reactie sturen naar gemeente@ouder-amstel.nl

                                                                                          

                                                                                          Marian van der Weele - Wethouder