Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

103 Educatie

Legenda

  • 103.1 Onderwijs
  • 103.2 Overige Educatie
117 Inkomsten (x1000)
1.093 Uitgaven (x1000)
-976 Saldo (x1000)

103 Educatie

Educatie bestaat uit de onderdelen Onderwijs en Overige educatie. Op het gebied van onderwijs staat het passend onderwijs op de voorgrond. Scholen hebben vanaf augustus 2014 ook de onderwijs- en zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een goede aansluiting van de scholen op het gemeentelijke netwerk voor de jeugdzorg is een belangrijk aandachtspunt in het overleg tussen scholen en gemeente. Daarnaast staat de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van Voor- en Vroegschoolse Educatie als speerpunt op de agenda.

In het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid leggen we in 2017 de focus op verbetering van de toegang tot de voor- en vroegschoolse educatie, de kwaliteit van het taalonderwijs en de overdracht (ook wel doorgaande leerlijn) van kinderen vanuit de kinderopvanginstellingen naar de basisscholen. Kinderen wordt de kans geboden om zonder taalachterstand in het basisonderwijs in te stromen, waardoor het kind de meeste kans heeft op een succesvolle (school)carrière.
Samen met de schoolbesturen, kinderopvanginstellingen en andere betrokken partijen worden de mogelijkheden om te komen tot een Kindcentrum onderzocht. Bovendien willen we extra aandacht besteden aan ouderbetrokkenheid. Ouders zijn een belangrijke schakel in het beïnvloeden van de leerprestaties van kinderen. Ook burgerschapsvorming komt in 2017 op de agenda. De gemeente wil de jeugd kennis laten maken met alle instrumenten van onze democratische staat en laten zien dat zij invloed kunnen uitoefenen op hun directe omgeving. Tot slot wordt in samenwerking met de scholen een programma opgezet ter bevordering van talentontwikkeling.