Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Algemene inleiding

Algemene inleiding

Voor u ligt de begroting 2018 van de gemeente Ouder-Amstel. Deze begroting is de laatste van deze collegeperiode. De gemeente staat voor een ambitieuze opgave. De komende jaren zullen op alle terreinen activiteiten plaats vinden. De brug over de Amstel wordt vernieuwd, de A9 verbreed. De plannen voor ‘t Kampje worden geconcretiseerd. Op het ABP worden de plannen uit de visie verwezenlijkt, onder meer door transitie van bestaande gebouwen in een nieuwe woon/werk omgeving. Plannen voor de nieuwbouw in De Nieuwe Kern nemen steeds concretere vormen aan. Het Dorpshart in Duivendrecht nadert zijn voltooiing. Maar ook in het sociaal domein is volop beweging. De inkoop in de jeugdzorg wordt op een nieuwe leest geschoeid, de voorbereidingen van het gezondheidsbeleid zijn gaande. Het cultuurbeleid wordt vernieuwd. De transitie in het sociaal domein wordt verder doorgezet.
Daarnaast zal eind 2017 een nieuwe burgemeester aantreden en zullen in 2018 de nieuwe gemeenteraad en een nieuw college hun opwachting maken. Allemaal zaken waar het huidige bestuur al de aanzet voor maakt. Dit betekent wat voor de organisatie. De gemeenteraad heeft dan ook besloten dat de capaciteit mag worden uitgebreid, vooruitlopend op de uitbreiding van het aantal inwoners. Gevolg hiervan is dat de uitgaven meer stijgen dan de inkomsten. Inkomsten die ook tegenvallen omdat de leges voor alle projecten pas vanaf 2019 binnen zal komen. Dit resulteert in een tekort op de begroting, dat gedekt kan worden uit de algemene reserve. Zoals eerder in de raad besproken een verantwoorde investering in de toekomst. Voor u ligt een begroting die klaar is voor de toekomst. Die het aankomende gemeentebestuur in staat stelt om krachtig door te gaan voor een vitale gemeente.

De begroting 2018 is evenals de begroting 2017 in samenwerking met Duo+ (de ambtelijke samenwerking tussen Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) opgesteld.
Het college heeft in de begroting 2016 een aantal speerpunten benoemd; deze speerpunten zijn ook in 2018 onveranderd gebleven. In programma 1 betreft dit de decentralisaties en het Onder-wijs-achterstandenbeleid. In programma 2 gaat het om verbeteren kwaliteit openbare ruimte (IBOR), de Amstelbrug, ‘t Kampje, cultureel erfgoed, De Nieuwe Kern, Dorpshart Duivendrecht, duurzaamheid, toerisme en calamiteitenberging De Ronde Hoep. In programma 3 gaat het om de inzet op de veranderende samenleving en deregulering en handhaving. Het bestuur besteedt aan deze onderwerpen extra aandacht. U vindt deze speerpunten bij de programma’s terug.
Inwoners willen weten wat de gemeente het komende jaar van plan is. De gemeentelijke begroting is hét document waarin zij dit kunnen vinden en waarin duidelijk wordt welke keuzes de gemeente maakt. Door de gemeentelijke inkomsten en uitgaven actief toegankelijk en inzichtelijk maken, zien inwoners waaraan hun geld wordt besteed. Inwoners krijgen zo meer informatie om daarmee zelf ideeën te opperen voor bestedingen en hoe die mogelijk efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd. Dit is een van de middelen om inwoners meer te betrekken. Daartoe is dan ook wederom de begrotingsapp ingesteld, die deze begroting laagdrempelig inzichtelijk maakt.

Leeswijzer

De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De programma’s vormen een belangrijk onderdeel van de beleidsbegroting. Elk programma is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen, die gericht is op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten en doelstellingen.
In de programma's staan de activiteiten voor het komende jaar, de financiële wijzigingen en de beleidsstukken, die relevant zijn in dit domein. Wijzigingen in de baten of lasten van > € 75.000 in 2018 ten opzichte van 2017 worden toegelicht.
In de programma-indeling zijn de algemene dekkingsmiddelen afgezonderd van de overige onderdelen van Programma 3 Bestuur, dienstverlening en veiligheid. De algemene dekkingsmiddelen staan nu in Programma 4 en bestaan uit de Algemene Uitkering, belastingen en onvoorzien. Deze wijziging is in lijn met de bedoeling van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Naast de programma’s bestaat de beleidsbegroting uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen. De paragrafen bevatten een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit een bepaald perspectief. Deze informatie is van groot belang voor de beoordeling van de meerjarige financiële positie van de gemeente. In de paragrafen wordt ook een aantal beheersmatige aspecten behandeld.
In de financiële begroting worden de uitgangspunten van de begroting aangegeven. Daarnaast wordt een nadere toelichting verstrekt op de financiële positie van de gemeente in de jaren 2018-2021. Verder wordt in het kort aandacht besteed aan de investeringen, de financieringspositie en de reserves en voorzieningen.
Bij de programmabegroting is een aantal bijlagen gevoegd. Dit zijn het investeringsschema 2018-2021, een overzicht van de reserves en voorzieningen, EMU-saldo, geprognotiseerde balans en programmabegroting op taakniveau.

Financiële positie 2018-2021

 In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de financiële positie van de gemeente, zowel voor wat betreft het jaar 2018 als voor de jaren 2019 tot en met 2021.
De begroting 2018 sluit incidenteel met een negatief saldo van € 272.000. In de jaren daarna vertoont de begroting een positief resultaat met name als gevolg van een stijgende algemene uitkering. Hiermee is de meerjarenbegroting dan ook structureel en reëel in evenwicht. Het incidenteel negatieve saldo van 2018 wordt onttrokken aan de algemene reserve. In de volgende staat zijn de mutaties opgenomen uitgaande van het saldo zoals opgenomen in de programmabegroting 2017. Deze mutaties zijn verwerkt in de betreffende programma’s.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Programmabegroting 2017

20

41

85

-127

1e nieuwsbrief 2017

-4

109

204

204

2e nieuwsbrief 2017

-26

-26

-26

-26

Hogere kosten accountant

-4

-4

-4

-4

E-laadpalen

-9

-9

-9

-9

Baggeren - uitgesteld van 2017 naar 2018

-40

0

0

0

Bijstelling op basis van de Meicirculaire 2017

733

732

981

1.402

CAO-/IKB-/pensioenontwikkeling

-170

-170

-170

-170

Bijdrage Stichting Rijk

-11

-11

-11

-11

Mutaties veiligheid 3e nieuwsbrief 2017

-26

-26

-26

-26

effect kadernota Duo+

-286

-292

-295

-182

Formatie-uitbreiding 2e nieuwsbrief 2017

-313

-313

-313

-313

Kadernota onderdelen ruimte, bestuur en financiën

-160

-160

-160

-160

Technische wijziging 3e nieuwsbrief 2017

-100

-100

-100

-100

Mechanische bestrijdingsmiddelen

-8

-8

-8

-8

MER en bestemmingsplan Buitengebied

-40

0

0

0

Mutatie bouwaanvragen

-430

-235

40

-30

Ophogen juridische kosten

-6

-6

-6

-6

Projecten

512

508

494

471

Sociaal domein

-122

-81

-85

-70

Uitbreiding werkplekken ICT

-8

-8

-8

-8

Gladheidsbestrijding

15

15

15

15

Alg. lasten bijstand

15

15

15

15

leerlingenvervoer

15

15

15

15

Statushouders

10

10

10

10

Energie Bindelwijk

10

10

10

10

Hulpmiddelen

10

10

10

10

Parkeermeters

95

95

95

95

Diverse kleine mutaties

-23

-7

-15

-11

Verschuiving van Rioolrechten naar OZB

75

75

75

75

Eindtotaal

-272

183

817

1.065

Kerngegevens gemeente Ouder-Amstel

Kerncijfers

 

 

 

 

raming

 

1-jan-14

1-jan-15

1-jan-16

1-jan-17

1-jan-18

Inwoneraantal

13.271

13.289

13.405

13.430

13.730

Jongeren tot 20 jaar

3.201

3.150

3.064

3.220

3.220

Ouderen 65 en ouder

2.583

2.643

3.060

2.896

2.896

Oppervlakte

2.399 ha

2.399 ha

2.399 ha

2.399 ha

2.399 ha

Waarvan binnenwater

179 ha

179 ha

179 ha

179 ha

179 ha

Oppervlakte wegen in ha

64 ha

64 ha

64 ha

64 ha

64 ha

Lengte wegen

105 km

105 km

105 km

105 km

105 km

Aantal bruggen en viaducten

70

70

70

70

70

Openbaar groen

41 ha

41 ha

41 ha

53 ha

53 ha

Totaal uitgaven per inwoner (exclusief reserves)

€ 1.815

€ 2.088

€ 2.095

€ 2.203

€ 2.377

Reserves per inwoner

€ 1.832

€ 1.839

€ 1.855

€ 1.607

€ 1.366

Voorzieningen per inwoner

€    233

€    286

€    397

€ 463

€ 534

Samenstelling raad

CDA

3 zetels

 

D66

3 zetels

 

VVD

2 zetels

 

PvdA

2 zetels

 

Ouder-Amstel Anders

2 zetels

 

Groen Links

2 zetels

 

Natuurlijk Belang

1 zetel

     

Samenstelling college

M.T.J. Blankers-Kasbergen

Burgemeester

 

C.C.M. Korrel

Wethouder (CDA)

 

J.J. de Maa

Wethouder (GL)

 

M.C. van der Weele

Locoburgemeester/Wethouder (D66)