Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Bijlagen

Overzicht investeringen 2018-2021

Omschrijving

 

 

 

 

Bedragen * 1.000

2018

2019

2020

2021

Riolering 

 

 

 

 

Investering volgens GRP 2011 2015

648

1537

655

436

Tractie

 

 

 

 

Modernisering en vervanging 3 strooiers

140

 

 

 

vervanging 2 pick-up auto's

 

98

 

 

 

 

 

 

 

Wegen

 

 

 

 

Kloosterbuurt

211

 

 

 

Fietspad de Slinger

435

35

 

 

Koninginnebuurt

60

573

453

 

Sluisplein

 

 

28

196

Machineweg

 

 

24

275

Rijksstraatweg fiets en voetpaden tussen Randweg en Kruidenommegang

 

 

 

34

Polderweg Achterdijk

 

 

 

27

 

 

 

 

 

Betaalterminals parkeerautomaten

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal-generaal

1530

2243

1160

968

Overzicht reserves en voorzieningen 2018-2021

Omschrijving (bedragen * 1000,--)

2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

2019

2020

2021

2022

Algemene reserves

 

 

 

 

 

 

 

Algemene reserve niet vrij besteedbaar

1.000

 

 

1.000

1.000

1.000

1.000

Algemene reserve vrij besteedbaar

60

 

30

30

0

0

0

Algemene dekkingsreserve

2.098

 

 

2.098

2.098

2.098

2.098

Totaal algemene reserves

3.158

0

30

3.128

3.098

3.098

3.098

Bestemmingsreserves

 

 

 

 

 

 

 

Reserve Infrastructurele werken

185

450

282

352

646

942

1.017

Reserve Cultuurfonds

13

 

 

13

13

13

13

Reserve Dekking kapitaal lasten gemeentehuis

1.960

 

280

1.680

1.400

1.120

840

Reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw

5.526

 

144

5.383

5.239

5.095

4.951

Reserve Collegeagenda 2014-2018

91

 

39

52

52

52

52

Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen

539

150

238

451

422

542

692

Reserve Herplantfonds

400

1.000

50

1.350

1.200

950

700

Reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool

4.079

 

116

3.963

3.847

3.731

3.615

Stimulering lokale klimaatinitiatieven

11

 

 

11

11

11

11

Reserve Ontwikkeling DUO+

463

 

386

77

6

6

6

Reserve ruimtelijke projecten

2.328

 

2

2.326

2.359

2.430

2.481

Totaal bestemmingsreserves

15.595

1.600

1.537

15.658

15.195

14.892

14.378

 

 

 

 

0

0

0

0

Totaal Reserves

18.753

1.600

1.567

18.786

18.293

17.990

17.476

Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers

987

15

 

1.002

1.017

1.032

1.047

Egalisatievoorziening vervanging riolering

5.938

1.124

 

7.062

8.187

9.316

10.481

Egalisatievoorziening  Afvalstoffeninzameling

401

 

57 

344

292

256

225

Totaal Voorzieningen

7.326

1.139

57

8.408

9.496

10.604

11.753

Bijlage geprognosticeerde balans

Meerjarenbalans 2017-2022

 

 

 

 

 

 

         

bedragen x € 1.000

             

bedragen x € 1.000

           

ACTIVA

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

VASTE ACTIVA

23.919

24.118

25.028

24.827

24.397

23.724

 

VASTE PASSIVA

27.246

26.079

27.090

27.582

28.282

28.812

                             

Immateriële vaste activa

97

81

66

50

35

19

 

Eigen Vermogen

20.907

18.753

18.786

18.294

17.990

17.476

Kosten van onderzoek

97

81

66

50

35

19

 

Algemene reserves

7.201

3.158

3.128

3.098

3.098

3.098

en ontwikkeling

             

Bestemmingsreserves

14.477

15.595

15.658

15.196

14.892

14.378

               

Saldo van de rekening

-771

         

Materiële vaste activa

19.922

20.252

21.293

21.224

20.925

20.383

 

Voorzieningen

6.337

7.326

8.408

9.496

10.604

11.753

Investeringen economisch nut

18.956

18.608

19.076

18.555

17.812

16.693

 

Voorzieningen

6.337

7.326

8.408

9.496

10.604

11.753

Investeringen maatschappelijk nut

966

1.644

2.217

2.669

3.113

3.690

               
                             

Financiële vaste activa

3.900

3.785

3.669

3.553

3.437

3.322

 

Vaste lening

0

0

0

0

0

0

Kapitaalverstrekkingen aan:

                           

Deelnemingen

12

12

12

12

12

12

               

Leningen

10

10

10

10

10

10

               
                             
                             

overige langlopende leningen u/g

3.878

3.763

3.647

3.531

3.415

3.300

               
                             

VLOTTENDE ACTIVA

419

-1.376

-484

-65

101

267

 

VLOTTENDE PASSIVA

-2.906

-3.337

-2.650

-3.028

-4.096

-5.238

Bouwgrondexploitatie

419

-1.376

-484

-65

101

267

 

Financieringsoverschot

-2.906

-3.337

-2.650

-3.028

-4.096

-5.238

                             
     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

24.338

22.742

24.544

24.762

24.498

23.991

 

Totaal passiva

24.338

22.742

24.544

24.762

24.498

23.991

Bepaling EMU Saldo

 

Berekening EMU-saldo

 

 

 

 

Bedragen * 1.000

2018

2019

2020

2021

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-189

-159

763

800

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

1.137

1.135

1.131

1.140

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.082

1.088

1.108

1.121

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

1.530

2.243

1.160

968

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

 

 

 

 

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

 

 

 

 

 

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

 

 

 

 

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

 

 

 

 

8

Baten bouwgrondexploitatie:

 

 

 

 

 

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

 

 

 

 

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

0

0

0

0

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

 

 

 

 

11

Verkoop van effecten:

 

 

 

 

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

 

 

 

 

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekend EMU-saldo

499

-179

1.843

2.094

Programmabegroting op taakniveau

De taakvelden waren in 2016 nog niet verplicht. De werkelijke lasten 2016 worden dan ook in onderstaande tabel niet weer gegeven.

Bedragen * € 1.000

 2017

2018

2019

2020

2021

Bestuur Dienstverlening en Veiligheid

         

Gemeenteraad en College

         

U

         

0.1 Bestuur

852

793

782

782

782

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

82

82

82

82

82

0.4 Overhead

65

0

0

0

0

Totaal U

999

875

864

864

864

I

         

0.5 Treasury

-109

0

0

0

0

Totaal I

-109

0

0

0

0

Totaal Gemeenteraad en College

891

875

864

864

864

Bevolkingszaken

         

U

         

0.1 Bestuur

9

22

10

10

10

0.2 Burgerzaken

354

350

351

330

339

Totaal U

363

371

361

339

348

I

         

0.2 Burgerzaken

-312

-307

-307

-307

-307

Totaal I

-312

-307

-307

-307

-307

Totaal Bevolkingszaken

51

64

54

32

41

Overhead

         

U

         

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

73

70

70

70

70

0.4 Overhead

5.882

6.032

5.872

5.811

5.710

0.10 Mutaties reserves

751

150

150

150

150

Totaal U

6.706

6.251

6.092

6.030

5.930

I

         

0.2 Burgerzaken

-47

-47

-47

-47

-47

0.4 Overhead

-4

-4

-4

-4

-4

0.10 Mutaties reserves

-3.428

-735

-411

-311

-280

Totaal I

-3.480

-787

-463

-362

-331

Totaal Overhead

3.226

5.464

5.629

5.668

5.598

Brandweer

         

U

         

0.61 OZB woningen

6

0

0

0

0

0.62 OZB niet-woningen

88

90

90

90

90

0.10 Mutaties reserves

622

701

701

701

701

0.63 Parkeerbelasting

65

65

65

64

64

Totaal U

782

856

856

855

855

Totaal Brandweer

782

856

856

855

855

Openbare orde

         

U

         

0.64 Belastingen overig

196

203

201

200

198

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

15

18

18

18

18

Totaal U

211

222

219

218

216

Totaal Openbare orde

211

222

219

218

216

Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid

5.161

7.481

7.621

7.637

7.574

Ruimte

         

Ruimtelijke ordening

         

U

         

7.3 Afval

149

99

58

58

57

Totaal U

149

99

58

58

57

I

         

0.5 Treasury

-185

0

0

0

0

Totaal I

-185

0

0

0

0

Totaal Ruimtelijke ordening

-36

99

58

58

57

Lokale Activiteiten

         

U

         

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

38

36

32

25

25

2.1 Verkeer en vervoer

154

157

157

157

157

Totaal U

193

193

190

182

182

I

         

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-83

-83

-83

-83

-83

0.8 Overige baten en lasten

-38

-11

-8

0

0

2.1 Verkeer en vervoer

-46

-46

-46

-46

-46

Totaal I

-167

-140

-136

-129

-129

Totaal Lokale Activiteiten

26

54

53

53

53

Fysiek Milieu

         

U

         

7.2 Riolering

349

355

342

341

339

Totaal U

349

355

342

341

339

I

         

7.2 Riolering

-8

-8

-8

-8

-8

0.4 Overhead

-5

0

0

0

0

Totaal I

-13

-8

-8

-8

-8

Totaal Fysiek Milieu

336

347

334

333

332

Volkshuisvesting

         

U

         

7.4 Milieubeheer

120

113

113

113

113

8.1 Ruimtelijke ordening

-53

-84

-79

-50

-32

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

Totaal U

67

29

34

63

81

I

         

0.5 Treasury

-10

-10

0

0

0

7.4 Milieubeheer

-500

-200

-395

-670

-600

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-19

-19

-19

-19

-19

Totaal I

-529

-229

-414

-689

-619

Totaal Volkshuisvesting

-462

-200

-380

-626

-539

Wegen

         

U

         

0.8 Overige baten en lasten

400

450

500

550

600

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

295

279

281

280

279

1.2 Openbare orde en veiligheid

960

787

702

745

1.009

2.1 Verkeer en vervoer

452

381

381

381

381

5.2 Sportaccommodaties

11

51

11

11

11

Totaal U

2.118

1.949

1.876

1.968

2.281

I

         

0.8 Overige baten en lasten

-523

-283

-206

-254

-525

1.2 Openbare orde en veiligheid

-30

-30

-30

-30

-30

2.1 Verkeer en vervoer

-22

-3

-3

-3

-3

0.10 Mutaties reserves

-595

-690

-690

-690

-690

Totaal I

-1.170

-1.005

-929

-977

-1.248

Totaal Wegen

948

943

947

990

1.033

Begraafplaatsen

         

U

         

7.3 Afval

198

199

218

181

190

Totaal U

198

199

218

181

190

I

         

7.3 Afval

-199

-199

-199

-199

-199

0.10 Mutaties reserves

0

-12

-24

0

0

Totaal I

-199

-210

-222

-199

-199

Totaal Begraafplaatsen

0

-12

-4

-17

-8

Projecten

         

U

         

5.2 Sportaccommodaties

12

9

0

0

0

7.3 Afval

1.016

1.106

93

93

105

7.4 Milieubeheer

691

705

799

325

62

8.1 Ruimtelijke ordening

243

349

337

229

231

0.10 Mutaties reserves

1.700

1.000

0

0

0

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

1.623

1.567

1.236

1.128

1.154

Totaal U

5.284

4.737

2.466

1.775

1.552

I

         

7.3 Afval

-18

-200

0

0

0

7.4 Milieubeheer

-1.654

-1.612

-892

-418

-166

8.1 Ruimtelijke ordening

-408

-1.278

-271

-209

-213

8.3 Wonen en bouwen

-139

-185

-181

-139

-142

0.10 Mutaties reserves

-5.803

-11

33

71

50

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-1.012

-1.051

-755

-680

-680

Totaal I

-9.034

-4.337

-2.066

-1.375

-1.152

Totaal Projecten

-3.750

400

400

400

400

Openbaar groen

         

U

         

5.2 Sportaccommodaties

792

627

622

617

612

Totaal U

792

627

622

617

612

I

         

5.2 Sportaccommodaties

-17

-17

-17

-17

-17

0.10 Mutaties reserves

-122

0

0

0

0

Totaal I

-139

-17

-17

-17

-17

Totaal Openbaar groen

652

609

605

600

594

Toerisme

         

U

         

2.1 Verkeer en vervoer

66

68

68

68

68

2.2 Parkeren

10

10

10

25

10

Totaal U

76

78

78

93

78

Totaal Toerisme

76

78

78

93

78

Groene Sportvelden

         

U

         

4.2 Onderwijshuisvesting

105

105

88

88

88

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

50

50

33

33

33

Totaal U

156

156

121

121

121

I

         

4.2 Onderwijshuisvesting

-10

-10

-10

-10

-10

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-44

-44

-44

-44

-44

Totaal I

-54

-54

-54

-54

-54

Totaal Groene Sportvelden

102

102

67

67

67

Riolering

         

U

         

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

276

291

290

287

287

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.298

1.326

1.326

1.326

1.331

Totaal U

1.574

1.616

1.616

1.613

1.617

I

         

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-196

-223

-223

-223

-223

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-1.579

-1.579

-1.579

-1.579

-1.579

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-5

-17

-17

-17

-17

Totaal I

-1.780

-1.820

-1.820

-1.820

-1.820

Totaal Riolering

-206

-203

-204

-207

-203

Reiniging

         

U

         

7.1 Volksgezondheid

263

263

259

249

248

7.2 Riolering

314

314

312

308

303

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

504

504

504

504

504

Totaal U

1.080

1.081

1.075

1.060

1.055

I

         

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-1.185

-1.186

-1.181

-1.165

-1.160

7.1 Volksgezondheid

-17

-17

-17

-17

-17

7.2 Riolering

-16

-16

-16

-16

-16

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-159

-159

-159

-159

-159

Totaal I

-1.377

-1.378

-1.372

-1.357

-1.352

Totaal Reiniging

-297

-297

-297

-297

-297

Totaal Ruimte

-2.612

1.921

1.657

1.448

1.568

Sociaal

         

WMO

         

U

         

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-11

0

0

0

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

277

270

269

269

269

6.2 Wijkteams

1.438

1.431

1.430

1.430

1.429

6.3 Inkomensregelingen

22

37

37

37

37

Totaal U

1.725

1.737

1.736

1.735

1.735

I

         

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-16

0

0

0

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-9

-9

-9

-9

-9

6.3 Inkomensregelingen

-210

-210

-210

-210

-210

0.4 Overhead

-1.207

-1.326

-1.318

-1.327

-1.325

Totaal I

-1.441

-1.545

-1.537

-1.545

-1.543

Totaal WMO

284

193

199

190

192

Jeugd

         

U

         

0.64 Belastingen overig

15

10

10

10

10

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

18

21

21

21

21

6.2 Wijkteams

195

195

195

195

195

6.3 Inkomensregelingen

2.423

2.294

2.234

2.154

2.154

6.4 Begeleide participatie

40

50

60

65

65

6.5 Arbeidsparticipatie

53

54

54

54

53

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

10

10

10

10

Totaal U

2.745

2.635

2.584

2.509

2.509

I

         

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-10

0

0

0

0

0.4 Overhead

-1.575

-1.800

-1.800

-1.811

-1.821

Totaal I

-1.585

-1.800

-1.800

-1.811

-1.821

Totaal Jeugd

1.159

835

785

698

688

Participatie werk

         

U

         

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

505

545

528

513

497

Totaal U

505

545

528

513

497

I

         

0.4 Overhead

-319

-303

-291

-286

-298

Totaal I

-319

-303

-291

-286

-298

Totaal Participatie werk

186

241

237

227

200

Onderwijs

         

U

         

2.2 Parkeren

35

35

35

35

35

3.1 Economische ontwikkeling

194

195

195

195

195

3.4 Economische promotie

334

331

331

331

331

4.1 Openbaar basisonderwijs

5

0

0

0

0

0.4 Overhead

5.670

0

0

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

79

34

34

34

34

Totaal U

6.318

595

595

595

595

I

         

0.4 Overhead

-350

-260

-260

-260

-260

Totaal I

-350

-260

-260

-260

-260

Totaal Onderwijs

5.968

336

336

336

336

Overige Educatie

         

U

         

4.1 Openbaar basisonderwijs

367

364

350

357

364

4.2 Onderwijshuisvesting

107

113

30

0

0

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

21

21

21

21

21

Totaal U

495

498

401

378

385

I

         

4.1 Openbaar basisonderwijs

-4

-4

-4

-4

-4

4.2 Onderwijshuisvesting

-142

-113

-30

0

0

0.4 Overhead

20

-20

0

0

0

Totaal I

-126

-137

-34

-4

-4

Totaal Overige Educatie

370

361

368

375

382

Sport Cultuur en recreatie

         

U

         

2.1 Verkeer en vervoer

15

5

5

5

5

4.2 Onderwijshuisvesting

204

166

166

166

166

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

79

69

69

69

69

5.1 Sportbeleid en activering

200

361

300

181

179

5.2 Sportaccommodaties

636

602

602

601

601

0.4 Overhead

-40

0

0

0

0

Totaal U

1.094

1.203

1.141

1.021

1.020

I

         

2.1 Verkeer en vervoer

-3

-3

-3

-3

-3

4.2 Onderwijshuisvesting

-6

-6

-6

-6

-6

5.1 Sportbeleid en activering

-107

-107

-107

-107

-107

5.2 Sportaccommodaties

-316

-316

-316

-316

-316

0.4 Overhead

-57

-176

-117

0

0

Totaal I

-489

-608

-549

-432

-432

Totaal Sport Cultuur en recreatie

604

595

592

589

588

WMO en Jeugd

         

U

         

5.2 Sportaccommodaties

698

655

540

540

540

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5

5

5

5

5

5.4 Musea

28

18

18

18

18

5.6 Media

33

35

35

35

35

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

667

694

639

637

633

5.5 Cultureel erfgoed

15

15

15

15

15

Totaal U

1.446

1.421

1.251

1.249

1.245

I

         

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-21

0

0

0

0

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-11

-11

-11

-11

-11

Totaal I

-32

-11

-11

-11

-11

Totaal WMO en Jeugd

1.414

1.411

1.241

1.238

1.235

Bijzondere groepen

         

U

         

5.2 Sportaccommodaties

45

35

35

35

35

Totaal U

45

35

35

35

35

I

         

5.2 Sportaccommodaties

-10

-10

-3

-10

-10

Totaal I

-10

-10

-3

-10

-10

Totaal Bijzondere groepen

35

25

32

25

25

Participatie inkomen

         

U

         

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.432

2.432

2.432

2.432

2.432

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

879

912

901

897

892

Totaal U

3.311

3.344

3.333

3.330

3.324

I

         

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.256

-2.256

-2.256

-2.256

-2.256

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-25

-25

-25

-25

-25

Totaal I

-2.281

-2.281

-2.281

-2.281

-2.281

Totaal Participatie inkomen

1.030

1.063

1.052

1.048

1.043

Gezondheid

         

U

         

6.3 Inkomensregelingen

576

580

580

580

580

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0

Totaal U

576

581

581

581

581

I

         

6.3 Inkomensregelingen

-49

-49

-49

-49

-49

Totaal I

-49

-49

-49

-49

-49

Totaal Gezondheid

527

532

532

532

532

Totaal Sociaal

11.578

5.592

5.373

5.258

5.220

Algemene Dekkingsmiddelen

         

Algemene uitkering

         

U

         

0.4 Overhead

22

22

21

21

21

Totaal U

22

22

21

21

21

I

         

0.4 Overhead

-9.871

-10.391

-10.503

-10.829

-11.096

Totaal I

-9.871

-10.391

-10.503

-10.829

-11.096

Totaal Algemene uitkering

-9.850

-10.369

-10.482

-10.808

-11.075

Onvoorzien

         

U

         

0.4 Overhead

0

70

70

70

70

Totaal U

0

70

70

70

70

Totaal Onvoorzien

0

70

70

70

70

OZB

         

U

         

0.10 Mutaties reserves

128

128

128

128

128

Totaal U

128

128

128

128

128

I

         

0.10 Mutaties reserves

-4.140

-4.285

-4.285

-4.285

-4.285

Totaal I

-4.140

-4.285

-4.285

-4.285

-4.285

Totaal OZB

-4.013

-4.158

-4.158

-4.158

-4.158

Overige belastingen

         

U

         

2.1 Verkeer en vervoer

5

5

5

5

5

0.10 Mutaties reserves

54

54

54

54

54

Totaal U

58

58

58

58

58

I

         

2.1 Verkeer en vervoer

-258

-258

-258

-258

-258

0.10 Mutaties reserves

-65

-65

-65

-65

-65

Totaal I

-323

-323

-323

-323

-323

Totaal Overige belastingen

-265

-265

-265

-265

-265

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

-14.127

-14.721

-14.834

-15.160

-15.427

Eindtotaal

0

272

-183

-817

-1.065