Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Programma 1 Sociaal

Legenda

  • Totaal Financieel Overzicht Programma 1
5.939 Inkomsten (x1000)
9.683 Uitgaven (x1000)
-3.743 Saldo (x1000)

Programma 1 Sociaal

 

In dit programma staan de doelstellingen en activiteiten beschreven op de gebieden sociaal domein, gezondheidzorg, onderwijs, sport en cultuur.

  • Alle inwoners van Ouder-Amstel, volwaardig en zo zelfstandig mogelijk laten wonen, werken en participeren in de samenleving.
  • Bevorderen van goed onderwijs als basis van een samenleving waarin mensen zowel individueel als collectief optimaal kunnen functioneren.
  • Bevorderen van een aantrekkelijk aanbod en voorzieningenniveau op het gebied van sport en cultuur met als doel om de sociale cohesie, vestigingsklimaat en gezondheid te bevorderen.

 Binnen het programma 1 Sociaal kunt u naast alle andere beleidsvoornemens twee speerpunten van beleid vinden:

  1.  Ontwikkeling Sociaal Domein
  2. Onderwijsachterstandenbeleid

Speerpunt Sociaal Domein

Integrale benadering
Met de integratie van het Zorgadviespunt binnen de uitvoeringsorganisatie Duo+ kunnen wij in 2018 stappen gaan maken om de zorgvragen van onze inwoners op alle gebieden binnen het Sociaal Domein meer integraal te benaderen.
Belangrijke instrumenten en veranderingen daarbij zijn:

  • invoering van een andere werkwijze in de Jeugdhulp;
  • uitvoering van de geactualiseerde werkwijze “complexe casuïstiek”;
  • kwaliteitsverbetering van onze ICT en sturingssystemen in het Sociaal Domein.

Versteviging gemeentelijke regierol
Het verstevigen van de gemeentelijke regierol blijft ook in 2018 een belangrijk aandachtspunt. Met betrekking tot de Participatiewet en de WMO kunnen wij stellen dat wij zowel inhoudelijk als financieel onze regierol goed kunnen uitvoeren. Wat betreft de uitvoering van de Jeugdhulp kunnen gemeenten nog onvoldoende regie voeren op inhoud en middelen, mede omdat de toegang tot jeugdzorg voor een groot deel via medisch specialisten en huisartsen verloopt. De samenwerkende gemeenten in de Jeugdhulpregio Amsterdam hebben daarom in overleg met alle gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders besloten om vanaf 2018 de Jeugdhulp anders vorm te gaan geven en anders in te kopen.
De gemeente koopt vanaf 2018 geen producten met afzonderlijke prijzen meer in, maar stuurt en bekostigt op basis van plannen, profielen en overeengekomen resultaten. In principe wordt slechts één aanbieder hoofdaannemer voor het behalen van het gehele resultaat waardoor verantwoordelijkheden duidelijk(er) kunnen worden belegd. Deze aanpassingen moeten leiden tot een vereenvoudiging van de administratieve processen, betere sturing en betere hulp.

 Verbeteren gegevens en sturingsinformatie
Om als gemeente beter te kunnen sturen en in control te komen vinden er in 2018 een aantal majeure veranderingen plaats in de werkprocessen en de ICT systemen van onze uitvoeringsorganisatie. Mede als gevolg van de invoering van de veranderingen in de Jeugdzorg gaat de inhoud van het werk voor onze klantmanagers en backoffice medewerkers veranderen. De medewerkers zullen getraind en geschoold worden om zowel inhoudelijk als procesmatig op een andere manier te gaan werken. Gelijktijdig worden in 2018 alle ICT-systemen binnen het Sociaal Domein van Duo+ geharmoniseerd en opnieuw ingericht. Hiermee wordt een behoorlijke slag gemaakt in het verbeteren van het gegevensbeheer en de sturingsinformatie. Deze operatie vraag veel extra inzet van onze medewerkers. Om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan in de dienstverlening aan onze inwoners zal er tijdelijk extra capaciteit nodig zijn om alle veranderingen in te kunnen voeren.
De concrete uitwerking van de actiepunten en resultaten van dit speerpunt vindt u in alle 101 producten WMO en Jeugd.

Speerpunt Onderwijsachterstandenbeleid
Speerpunten van dit beleid is het bestrijden van onderwijsachterstanden bij leerlingen in het basisonderwijs en de verbetering van de toegang tot voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderen die zo optimaal mogelijk aan het onderwijs beginnen, hebben de meeste kans op een succesvolle (school)carrière.
Bij de VVE is aandacht voor het verbeteren van de overdracht van kinderen van de kinderopvang naar het basisonderwijs met een optimaal gebruik van de beschikbare instrumenten.
De concrete uitwerking van de actiepunten en resultaten van dit speerpunt vindt u in product 103 educatie.

Totaal Financieel overzicht

Bedragen * 1.000

Rekening 2016

Begroting 2017 (t/m 3e nieuwsbrief)

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Baten en lasten

           
 

Lasten

           
   

101.1 WMO

1.880

1.736

1.737

1.736

1.735

1.735

   

101.2 WMO en Jeugd

1.409

1.446

1.421

1.251

1.249

1.245

   

101.3 Jeugd

3.152

2.745

2.635

2.584

2.509

2.509

   

101.4 Participatie inkomen

3.550

3.311

3.344

3.333

3.330

3.324

   

101.5 Participatie werk

637

505

545

528

513

497

   

102.1 Gezondheid

230

576

581

581

581

581

   

102.2 Bijzondere groepen

11

45

35

35

35

35

   

103.1 Onderwijs

629

647

595

595

595

595

   

103.2 Overige Educatie

504

495

498

401

378

385

   

104.1 Sport Cultuur en recreatie

1.523

1.134

1.203

1.141

1.021

1.020

 

Baten

           
   

101.1 WMO

1.435

1.426

1.545

1.537

1.545

1.543

   

101.2 WMO en Jeugd

27

11

11

11

11

11

   

101.3 Jeugdhulp

1.758

1.575

1.800

1.800

1.811

1.821

   

101.4 Participatie inkomen

2.163

2.281

2.281

2.281

2.281

2.281

   

101.5 Participatie werk

457

319

303

291

286

298

 

 

102.1 Gezondheid

0

49

49

49

49

49

   

102.2 Bijzondere groepen

12

10

10

3

10

10

   

103.1 Onderwijs

11

0

0

0

0

0

   

103.2 Overige Educatie

73

146

117

34

4

4

   

104.1 Sport Cultuur en recreatie

434

432

432

432

432

432

 

Saldo baten en lasten

7.155

6.391

6.046

5.747

5.517

5.477

Mutaties reserves

           
 

Dotaties

           
   

101.1 Wmo

0

-11

0

0

0

0

 

 

103.1 Onderwijs

0

5.670

0

0

0

0

 

 

104.1 Sport, cultuur en recreatie

0

-40

0

0

0

0

 

 

Onttrekkingen

           

 

 

101.1 Wmo

0

16

0

0

0

0

   

101.2 WMO en Jeugd

-100

21

0

0

0

0

 

 

101.3 Jeugdhulp

0

10

0

0

0

0

   

103.1 Onderwijs

209

350

260

260

260

260

   

103.2 Overige Educatie

0

-20

20

0

0

0

   

104.1 Sport Cultuur en recreatie

156

57

176

117

0

0

Saldo mutaties reserves

265

5.185

-456

-377

-260

-260

Totaal programma

6.890

11.576

5.590

5.370

5.257

5.217