Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Programma 2 Ruimte

Legenda

 • 201.1 Volkshuisvesting
 • 201.2 Ruimtelijke Ordening
 • 202.1 Wegen en Water
 • 203.1 Fysiek Milieu
 • 203.2 Reiniging
 • 203.3 Riolering
 • 203.4 Begraafplaatsen
 • 204.1 Groene sportvelden
 • 204.2 Openbaar Groen
 • 205.1 Lokale activiteiten
 • 205.2 Projecten
 • 205.3 Toerisme
8.871 Inkomsten (x1000)
9.668 Uitgaven (x1000)
-797 Saldo (x1000)

Programma 2 Ruimte

Het programma Ruimte bestaat uit de onderdelen Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Wegen en Water, Milieu (inclusief afval en riolering), Groen en de Lokale economie.
In dit programma vindt u naast de andere beleidsvoornemens negen speerpunten van beleid.

Doelstelling

 • Een schone en veilige openbare ruimte waarin het prettig vertoeven is.
 • Zorgdragen voor een leefbare en duurzame leefomgeving.

Speerpunt IBOR
Bij de evaluatie van de IBOR is geconstateerd dat de afgesproken kwaliteit van de buitenruimte (“heel en veilig”) is gehaald. Toch werd bij de enquête, die onder de inwoners is gehouden, vaak aangegeven dat de inwoners de huidige kwaliteit te laag vinden. Het verhogen van de kwaliteit heeft echter grote financiële consequenties. Als de financiën van de gemeente het toelaten, kan worden bekeken waar de kwaliteit kan worden verhoogd ten opzichte van “heel en veilig”. Ten aanzien van het bomenonderhoud is door verhoging van het budget een kwaliteitsslag mogelijk gemaakt.
In de komende periode wordt uit het budget woninggroen een extra kwaliteitsimpuls gegeven aan het gemeentelijke groen.
In 2017 worden veel beheerplannen geactualiseerd. Het voordeel hiervan is dat de samenhang tussen de verschillende beheerplannen beter in beeld kan worden gebracht. In het op te stellen meerjarig integraal uitvoeringsplan voor de openbare ruimte wordt meer inzicht gegeven in het groot onderhoud in de komende jaren.

Speerpunt Amstelbrug
De Amstelbrug vormt de verbinding over de Amstel tussen het Amstelveense en Ouder-Amstelse deel van Ouderkerk aan de Amstel. De brug is cruciaal voor een goede toegankelijkheid van het centrum van Ouderkerk. De provincie gaat de Amstelbrug vervangen. Volgens de huidige planning vindt de definitieve gunning plaats in de eerste helft van 2017 en wordt het werk, naar verwachting opgeleverd rond december 2018. Voor de bewoners én bedrijven aan weerszijden van de brug is een goede toegankelijkheid tot de andere zijde van de Amstel, ook tijdens de bouw van de nieuwe brug, noodzaak. Recent overleg met de provincie heeft opgeleverd dat de oude brug tijdens de werkzaamheden beschikbaar blijft voor het lokale verkeer totdat de nieuwe brug (deels) beschikbaar is. Hierdoor is de toegankelijkheid van de beide zijden van de Amstel gewaarborgd. Ambtelijke procesbegeleiding blijft de komende tijd noodzakelijk.

Speerpunt ’t Kampje
De doelstelling van dit speerpunt is het revitaliseren van het centrum van Ouderkerk. ’t Kampje is gelegen op een kruispunt van cultuurhistorisch erfgoed. Er wordt op ingezet om ’t Kampje op toeristisch- en economisch gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. Aan de rand van ’t Kampje staat het pand van voorheen de Rabobank. In overleg met de eigenaren wordt verkend welke ontwikkelingen daar mogelijk zijn.
Beth Haim, de Portugees Israëlitische Begraafplaats, grenst aan ’t Kampje en wil beter toegang bieden aan de geïnteresseerden. Er wordt een nieuw ontvangstgebouw gerealiseerd en de begraafplaats zelf wordt voorzien van een padenstructuur.
Vanzelfsprekend betekenen beide ontwikkelingen wat voor de buitenruimte en parkeerbehoefte in het gebied.
De gemeente neemt de regie bij de ontwikkeling van ‘t Kampje. Er wordt een projectplan opgesteld dat helderheid moet geven over de omvang van het plangebied, de rolverdeling in de samenwerking, randvoorwaarden rondom de ontwikkeling en de communicatie. Bij de totstandkoming van nieuwe ontwikkelingen op en nabij ’t Kampje wordt brede en gerichte raadpleging van omwonenden en betrokkenen voorgesteld. Ondernemers, inwoners en andere betrokkenen worden dan ook geïnformeerd en geconsulteerd. Ook de raad wordt hierin betrokken. Wanneer het projectplan aan de raad wordt voorgelegd is grotendeels afhankelijk van hoe de samenwerking verloopt.

Speerpunt Cultureel Erfgoed
In de gemeente zijn verschillende locaties en panden te vinden die het karakter van onze gemeente bepalen. Het is van groot belang om de schoonheid van Ouder-Amstel in de kernen te behouden voor de inwoners en de bezoekers. Hiermee kan het toerisme worden bevorderd en het kan een belangrijke bijdrage leveren aan het op peil houden van de economische vitaliteit.
De gemeente zet zich in om zo goed mogelijk de fysieke basiswaarden van het aanwezige culturele erfgoed te behouden.

Speerpunt De Nieuwe Kern
Het project De Nieuwe Kern is veruit de grootste woningbouwopgave waar de gemeente ooit voor heeft gestaan. Ook regionaal en provinciaal is het een groot en belangrijk project. Het project is een complexe opgave waar een goede en constructieve samenwerking tussen grondeigenaren en belanghebbenden van essentieel belang is. Daarbij worden gezamenlijk keuzes voor de toekomst gemaakt en kansen voor huidige en toekomstige inwoners gecreëerd. De gemeente beziet samen met grondeigenaren en belanghebbenden hoe tot een goede ontwikkeling van het gebied kan worden gekomen. Daarvoor wordt in samenwerking met de betrokken partijen een Structuurvisie opgesteld. Ten behoeve van het project wordt een grote inzet gevraagd van de ambtelijke organisatie. Die inzet wordt geconcretiseerd in het (jaarlijks ge-update) projectplan.

Speerpunt Dorpshart Duivendrecht
Wij werken hard aan de vernieuwing van het Dorpshart Duivendrecht en aan ons deel van de revitalisering daarvan. Inmiddels is het Dorpshuis alweer een jaar in gebruik en het Dorpsplein heeft een aanzienlijke facelift ondergaan. Ook de ontwikkeling van het andere deel (Zonnehof) van het gebied gaat gestaag verder. De scholen zijn gereed en in gebruik en er wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe woningen en aan het nieuwe zorgcomplex.
De inrichting van de openbare ruimte wordt in overleg met de betrokken partijen gerealiseerd.

Speerpunt Duurzaamheid
De doelstelling van dit speerpunt is het verder ontwikkelen van en uitvoering geven aan een lokaal en regionaal duurzaamheidsbeleid. Er wordt breed ingezet op duurzaamheid. Beleid en uitvoeringsagenda worden in 2017 verder uitgewerkt en uitgevoerd. We gaan hierbij uit van de drie rollen die de gemeente kan spelen:

1. de voorbeeldfunctie;
2. de verbindende rol;
3. de faciliterende-en ondersteunende rol.

Samen met de regiogemeenten willen wij ook verdere invulling en uitwerking geven aan het zogenaamde duurzaamheidsloket, waar inwoners en bedrijven met vragen en initiatieven terecht kunnen.

Speerpunt Toerisme
Dit speerpunt heeft als doelstelling het meer profileren van de gemeente voor recreatie en toerisme middels het verder uitbouwen van de toeristische en recreatieve potentie. Ouder-Amstel heeft de toerist wat te bieden en de toerist heeft de gemeente wat te bieden. De toerist draagt bij aan de verlevendiging van onze gemeente en dat is iets waar inwoners en ondernemers van kunnen profiteren. Wij willen potentiële trekpleisters ondersteunen om daarmee meer bezoek naar de kernen te genereren.
Om dit te realiseren is onder andere het platform toerisme in het leven geroepen. Ondernemers en instellingen uit de branche werken daarin samen om elkaar te versterken en kennis te delen. Samen met het platform is een actieplan opgesteld waarin concrete acties zijn benoemd zoals het realiseren van toeristische informatiepunten en het verbeteren van de infrastructuur en de mogelijkheden tot waterrecreatie. Wij werken regionaal samen in de Stadsregio Amsterdam (SRA) en met Groengebied Amstelland en het Groene Hart. Een belangrijk doel is het trekken van de (internationale) toeristen uit Amsterdam. Door middel van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ) wordt gestreefd naar spreiding van de toeristen over de regio.

Speerpunt Calamiteitenberging De Ronde Hoep
De provincie Noord Holland heeft in haar Structuurvisie van 2011 de polder De Ronde Hoep aangewezen als calamiteitenberging.
Wij vinden zorgvuldige inspraak en betrokkenheid van de inwoners in het proces naar de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan van groot belang. Ook is een goede waarborg voor inwoners cruciaal met betrekking tot veiligheid en schadeloosstelling, die in het geval van inundatie gegeven moet worden.