Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Legenda

  • 301.1 Bevolkingszaken
  • 302.1 Gemeenteraad en College
  • 303.1 Brandweer
  • 303.2 Integrale Veiligheid en Openbare Orde
  • 304.1 Overhead
  • Totaal Overzicht Financieel Programma 3
718 Inkomsten (x1000)
16.850 Uitgaven (x1000)
-16.132 Saldo (x1000)

Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Doelstelling

  • Verzorgen van goede tweezijdige communicatiestromen tussen inwoners, bedrijven, organisaties en de gemeente;
  • Actief betrekken van inwoners bij beleid;
  • Goede en bereikbare dienstverlening.

 Dit programma bestaat uit Burgerzaken, Bestuursorganen, Veiligheid en handhaving, Financiën, Gemeentelijke belastingen en algemene uitkering.

Speerpunt inzet op de veranderende samenleving
Een van de speerpunten in dit programma is het blijvend inzetten op de veranderende samenleving.

De samenleving verandert. Inwoners zijn mondiger en willen meer te zeggen hebben over hun woon- en leefomgeving. De gemeente is daarin niet meer alles bepalend. Die veranderende samenleving betekent een verandering van rollen; voor de inwoners maar ook voor de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie. In 2016 is gestart met de uitvoering van de visie “Samen maken we Ouder-Amstel”. Dit krijgt een vervolg in 2017.

Speerpunt deregulering en handhaving
Wij vinden het belangrijk dat de regels die zijn ingesteld ook worden gehandhaafd. Het is voor de burger onbegrijpelijk als de ene regel wel wordt gehandhaafd en de andere niet. Dit kan tot willekeur leiden. Daar staat tegenover dat het wel zinnig moet zijn om regels te stellen. De maatschappij verandert. De behoefte om mensen zelfstandig keuzes te laten maken is toegenomen. Dit betekent dat sommige zaken die de overheid vroeger diende te regelen, nu door de samenleving zelf worden opgepakt. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de bouwregelgeving zijn hier voorbeelden van. In 2016 zijn we begonnen met gesprekken met de inwoners om te bekijken welke regels noodzakelijk zijn en welke kunnen worden afgeschaft. De consequenties worden hierbij in beeld gebracht. Hier gaan we komend jaar mee door.

Vervolgens wordt bekeken welke regels resteren en waaraan prioriteit wordt gegeven in de handhaving. Hierbij heeft Duo+ een rol, aangezien de handhaving door Duo+ wordt uitgevoerd.