Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Lokale lastendruk
Portefeuillehouder
Marian van der Weele

Lokale lastendruk

Conform de uitgangspunten van de begrotingskaders 2018, vastgesteld juni 2017, zijn de OZB-opbrengst en de tarieven voor leges en heffingen geïndexeerd met 1,7% verwachte prijsstijging (CPI index). Om het begrotingstekort in 2018 terug te dringen is de OZB-opbrengst eenmalig verhoogd. Om ervoor te zorgen dat de woonlasten per saldo niet extra stijgen, wordt de rioolheffing niet verhoogd. Vanuit het strategisch financieel beleid worden via de nota reserves en voorzieningen de kaders vastgesteld hoe om te gaan met de reservepositie. Een deel van de reserves is op basis van raadsbesluiten bij de begrotingskaders 2018 en jaarstukken 2016 geoormerkt om invulling te geven aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente of om invloed uit te oefenen op projecten van derden (met name Rijk en provincie).