Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Water
Portefeuillehouder
Jacqueline de Maa

Water

AGV is tot en met 2017 de bij het waterschap in beheer zijnde watergangen in Ouder-Amstel aan het baggeren. Conform de Waterwet is de eigenaar van een oever verplicht om verspreidbare baggerspecie te ontvangen en, indien nodig, af te voeren. De gemeente heeft het slibdepot langs de Middenweg te Ouderkerk aan de Amstel aan Rijkswaterstaat overgedragen in verband met de verbreding van de snelwegen. Onderdeel van deze overdracht is dat, zo lang er geen definitieve vervangende oplossing is, het slib waarvoor de gemeente ontvangstplicht heeft, afgevoerd wordt naar andere bestaande depots. Rijkswaterstaat draagt de kosten die ontstaan als gevolg van de noodzakelijke tijdelijke afvoer van dat slib. Samen met Rijkswaterstaat wordt naar een nieuwe locatie voor het slibdepot gezocht.